Loading Events
Kurss jau sācies, pieteikties nākamajam: info@nlp.lv

PIETEIKUMS

Izvēlaties vietu skaitu.
PIETEIKUMS nākamam kursam: tel. 26 575 571, info@nlp.lv

JAUNUMS!

Pieaugušo neformālās  izglītības programma

Metaforiskās asociatīvās kārtis (MAK) kā papildmetode palīdzošo profesiju darbā

NODARBĪBAS: sestdienās, 19. un 26. septembris, pl.10:00-16:00.

ILGUMS: 2 sestdienas.

MAKSA: 60 € par visu kursu.

Metaforiskās asociatīvās kārtis (MAK, metamorphic associative cards) ir relatīvi jauns, taču strauju popularitāti gūstošs psiholoģiskā darba instruments, ko pielieto konsultēšanā, psihoterapijā, koučingā. Tas lieti noder, strādājot individuāli un grupā, ar bērniem un pieaugušajiem.

MAK nav ne atsevišķs terapijas veids, ne kāda terapijas novirziena (piemēram, psihoanalīze, KBT, mākslas terapija u.c.) sastāvdaļa. Tas ir instruments, ko var lietot jebkurai “skolai” piederošs speciālists, jo jebkurš psiholoģijas, psihoterapijas, konsultēšanas novirziens izmanto terapeitisko metaforu. Bet MAK ir terapeitiskā metafora koncentrētā veidā.

MAK var pielietot ne tikai konsultēšanā, bet arī jebkurā sociālā darba jomā – piemēram, pedagoģijā kā attīstošu, radošumu veicinošu tehniku, kolektīva saliedēšanas veidu vai vienkārši draugu lokā izmantot kā spēli un laika kavēkli.

Programmas mērķi:

  1. Sniegt pamatzināšanas un sekmēt izpratni par metaforisko asociatīvo kāršu (MAK) lietošanu palīdzošo profesiju pārstāvjiem (psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, mediķiem, pedagogiem, izaugsmes treneriem u.c.).
  2. Teorētiski un praktiski iepazīstināt ar metaforisko asociatīvo kāršu daudzveidību un konkrētām pielietošanas metodēm palīdzošo profesiju darbā.

Programmas uzdevumi:

  1. Sniegt teorētisku ieskatu par MAK kā daudzfunkcionālu instrumentu – vienu no projektīvajām metodikām,
  2. Sniegt teorētisku ieskatu par MAK pielietošanas spektru – attiecības, konflikti (iekšēji, ārēji), traumatiska pieredze, somatizācija, vērtīborientācija, mērķi, izvēles u.c.,
  3. Iepazīstināt teorētiski un praktiski ar MAK daudzveidību – universālās, resursu, personu, specifiski – traumu – u.c. kavas,
  4. Piedāvāt praktiskus vingrinājumus un sniegt metodiskus norādījumus dažādu metožu apgūšanai darbā ar MAK.

Programmas mērķauditorija:

Psihologi, psihoterapeiti, sociālie darbinieki, pedagogi, izaugsmes treneri.

Programmas saturs un apguves plānojums

Saturs Apjoms
Vispārīgs teorētisks ieskats par MAK MAK kā viena no projektīvajām metodikām.

MAK kā universāls instruments, ko var pielietot darbā ar jebkura vecuma, dzimuma un sociālās grupas klientiem.

MAK pielietošana gan individuāli, gan grupā.

2 st.
MAK pielietošana.

Teorija

Pasūtījuma formulēšana ar MAK (problēmas diagnosticēšana un pasūtījuma korekcija).

Dažādas MAK pielietošanas jomas – ģimenes sistēma, veselība, izglītība, personības izaugsme, bizness u.c.

Darbs ar psiholoģisku traumu.

2 st.
MAK pielietošana.

Prakse

MAK veidi un kavas.

Kavu un metožu izvēle atkarībā no profesionālās darbības veida.

Kavu un metožu izvēle (to iespējama kombinēšana) atkarībā no pasūtījuma.

Konkrētas metodes darbā ar dažādu problemātiku; dažāda vecuma un dzimuma klientiem; individuāli un grupās.

8 st.

Programmas apguves plānotie rezultāti:

  1. Dalībniekiem ir priekšstats par MAK kā vienu no projektīvajām metodikām,
  2. Dalībnieki orientējas MAK klāstā, pārzina kavu atšķirības, ir iepazinušies ar metodiskajiem ieteikumiem to lietošanā,
  3. Dalībnieki prot izvērtēt un izvēlēties piemērotākās MAK kavas atbilstoši savas profesionālās darbības specifikai, klienta vecumam, dzimumam, risināmajai problemātikai, darbam ar klientu individuāli vai grupā,
  4. Dalībnieki ir iepazinušies ar dažādām MAK pielietošanas metodēm, apguvuši un izmēģinājuši praktisku darbu ar MAK.