SIA “MIndpower”, Reģ.nr.:  40203038910, juridiskā adrese Atlantijas iela 79, Rīga, LV1015, e-pasts: info@nlp.lv (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) un Fiziska vai juridiska persona (turpmāk – Lietotājs), Pakalpojuma sniedzējs un Lietotājs turpmāk kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, vienojas par sekojošiem pakalpojuma sniegšanas noteikumiem:

 1. Līguma priekšmets
 2. Pakalpojuma sniedzējs sniedz Lietotājam Pakalpojuma sniedzēja interneta mājas lapā www.nlp.lv (turpmāk – interneta vietne) digitālos produktus un pasūtītās preces, (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Līguma noteikumiem.
 3. Pakalpojuma cena un norēķinu kārtība
 4. Visas Pakalpojumu cenas un piegādes izmaksas ir norādītas EUR valūtā. Pievienotās vērtības nodoklis netiek aprēķināts.
 5. Pakalpojuma cena un norēķinu kārtība ir atkarīga no Pakalpojuma ilguma un satura. Pakalpojuma cena tiek norādīta interneta vietnē pirms maksājuma veikšanas.
 6. Apmaksu var veikt ar bankas izsniegtajām kredītkartēm, internetbankas pieslēgumu vai  elektroniskās sistēmas Paysera palīdzību veicot apmaksu uz Pakalpojuma sniedzēja bankas kontu.
  Ja maksājums tiek veikts ar elektroniskās sistēmas Paysera palīdzību, sistēma pati sagatavos naudas  pārveduma formu, Lietotājam tikai jāpievienojas savai elektroniskai bankai (jebkurai bankai) un jānoformē maksājums. Lai to pareizi izdarītu, jāseko norādēm.  Paysera sistēma ir aizsargāta ar kodētiem pārveduma drošības sertifikātiem, kas ir mūsdienīgi un droši. Ar sīkāku informāciju var iepazīties šeit.
 7. Jebkurš maksājums uzskatāms par veiktu brīdī, kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apmaksu.
 8. Lietotājs apliecina un piekrīt, ka rēķins tiek izrakstīts un nosūtīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

III.    Pakalpojuma noformēšanas un apstiprinājuma kārtība

9. Pakalpojumu var noformēt reģistrēts Lietotājs. Lai kļūtu par interneta vietnes reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.nlp.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.

Katram interneta vietnē reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.nlp.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no www.nlp.lv par dažāda veida aktualitātēm. Lietotājam ir tiesības atrakstīties no informācijas saņemšanas.

 1. Lietotājs patstāvīgi noformē Pakalpojuma pasūtījumu (www.nlp.lv) sekojošā kārtībā:

10.1. reģistrējas Portālā,

10.2. iepazīstas ar Pakalpojumu,

10.3. izvēlas sev piemēroto un nepieciešamo Pakalpojumu,

10.4. veic rēķina apmaksu (pilnīgi vai daļēji, atkarībā no izvēlētā Pakalpojuma).

 1. Pēc rēķina apmaksas Lietotājs saņem apstiprinājumu uz norādīto elektroniskā pasta adresi par samaksas veikšanu.
 2. Pakalpojuma izpildes kārtība
 3. Pakalpojuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis Pakalpojuma pasūtījumu un Lietotājs ir veicis pilnu  Pakalpojuma apmaksu.
 4. Pēc tā, kad Pakalpojuma sniedzējs saņem pilnu Pakalpojuma apmaksu, Lietotāja profilā tiek ievietoti iegādātie materiāli.
 5. Pakalpojuma izpildes termiņš ir pilnībā atkarīgs no izvēlētā Pakalpojuma veida. Pakalpojuma pasūtījuma izpildes termiņš tiek noteikts katram pasūtījumam atsevišķi un tiek norādīts interneta vietnē pie izvēlētā Pakalpojuma.
 6. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Lietotāja iegādātie materiāli ir ievietoti viņa profilā.
 7. Lietotāja saistības
  Lietotājs apņemas:

17.1. noformējot pasūtījumu sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Pakalpojumu un sevi, lai Pakalpojuma sniedzējs varētu izpildīt pasūtījumu pilnā apmērā.

17.2. Neskaidrību gadījumā vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja pēc konsultācijas;

17.3. apmaksāt Pakalpojumu saskaņā ar pasūtījuma un rēķinā norādīto Pakalpojuma cenu;

17.4. izmantot saņemtos mācību materiālus tikai personīgai lietošanai.

 1. Lietotājs apliecina, ka:

18.1. veicot pasūtījumu norādīs tikai un vienīgi savus datus un tie ir patiesi, kā arī neizmantos citu personu datus;

18.2. piekrīt un atļauj Pakalpojuma sniedzējam apstrādāt savus personas datus.

 1. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Portālā un uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas rezultātā.
 2. Lietotājam ir tiesības saņemt Pakalpojumu atbilstoši veiktajam pasūtījumam.

  Pakalpojuma sniedzēja saistības

www.nlp.lv dod tiesības lietotājiem apskatīt, izmantot un, kur nepieciešams lejuplādēt apmācību kursa materiālu (turpmāk – materiāls). Materiālus atļauts drukāt vienā eksemplārā Lietotāja personīgajai lietošanai kursa apguvei, apliecinot, ka tie netiks izmainīti un www.nlp.lv saglabā visas īpašuma un autortiesības uz šo materiālu. Lietotāji nedrīkst materiālus izmainīt, pavairot, dalīties ar citiem vai izplatīt. Lietotāji materiālus drīkst izmantot tikai savām vajadzībām – tos nepārdot, neatdot citiem vai kādā veidā nedarīt publiski pieejamus citām personām.

Jebkurš Lietošanas noteikumu pārkāpums automātiski liegs jel kādu pieeju lapai. Lapas autortiesību pārkāpšanas gadījumā, lietotāji var tikt saukti pie atbildības Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

 1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas:

21.1. izpildīt Pasūtījumu un piegādāt informāciju un materiālus, kas paredzēti izvēlētā Pakalpojuma saturā, pēc rēķina apmaksas ievietojot Lietotāja profilā materiālus, saskaņā ar Pakalpojumu pasūtījumu;

21.2. sniegt pilnīgu informāciju par Pakalpojumu;

21.3. informēt (arī elektroniski) Lietotāju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojuma izpildes termiņi;

21.5. izskatīt Lietotāja pretenzijas par Pakalpojuma nepienācīgu izpildi un sniegt Lietotājam atbildi pēc būtības.

 1. Pakalpojuma sniedzēja tiesības:

22.1. pēc pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā sazināties ar Lietotāju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Pakalpojumu vai Lietotāju;

22.2. neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta Pakalpojuma apmaksa.

VII.    Atbildība

 1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par saistību neizpildi nepārvaramas varas ietekmes rezultātā šīs nepārvaramas varas iedarbības laikā. Ar nepārvaramu varu ir saprotami apstākļi, kas vienlaikus: (1) nav saistīti ar kādas Puses rīcību; (2) kurus nebija iespējams paredzēt pirms Līguma abpusējās parakstīšanas; (3) kuru ietekmi nav iespējams novērst.
 2. Pusēm izmantojot sakaru līdzekļus, Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā.
 3. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par materiālu nesaņemšanu laikā, nozušanu, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies sakaru iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Lietotāja pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja gribas un kontroles.
 4. Visos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Lietotāja samaksāto naudas summu Pakalpojuma sniedzējam konkrētā Pasūtījuma ietvaros.

 VIII. Preču zīme un autortiesības

Apmācību video un viss saturs ir www.nlp.lv īpašums. Apmācību materiāliem ir noteiktas autortiesības un jebkura nesaskaņota materiālu izmantošana var pārkāpt autortiesības un Latvijas Republikas normatīvos aktos noteikto regulējumu.

 1. Atteikuma tiesības
 2. Veicot samaksu Lietotājs piekrīt pilnīgai vai daļējai digitālā satura saņemšanas uzsākšanai atteikuma tiesību laikā (t.i. 14 dienu laikā   no līguma par pakalpojuma saņemšanu noslēgšanas dienas (tas ir, no rēķina apmaksas dienas).
 3. Lietotājs apliecina, ka dodot piekrišanu digitālā satura saņemšanas uzsākšanai, zaudē atteikuma tiesības.
 4. Pārējie noteikumi
 5. Visus strīdus un domstarpības, kas ir saistītas ar šo Līgumu, Puses vispirms risina sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, atrisināmi tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 6. Līgums stājas spēkā ar rēķina apmaksu un ir spēkā līdz izvēlētā Pakalpojuma izpildes termiņa notecējumam.